Asigurările sociale ale avocaţilor din România

Scurt Istoric

1907 – Primele reglementări privind asigurările sociale ale avocaţilor. „Casa de Economii” a Avocaţilor.

 • legea, pentru organizarea Corpului de Advocaţi din 1 martie 1907, a reglementat, pentru prima dată, protecţia socială a avocaţilor.
 • înfiinţarea „Casei de Economii”
 • constituirea, în cadrul bugetului Consiliului de Disciplină al fiecărui Corp de Advocaţi organizat în fiecare district, a unui „fond pentru pensiuni şi ajutoare”
 • Consiliul de disciplina decidea ” in mod suveran” conditile de acordare a pensiunilor si ajutoarelor. Impotriva deciziei Consiliului nu era permisa nici o cale de atac.

1923 – „Casa Centrală de Ajutor a Avocaţilor” şi Casele de Ajutor Locale.

 • În anul 1923, prin Legea nr. 610 din 19 februarie pentru organizarea şi unificarea Corpului de Advocaţi şi prin Regulamentul de aplicare al acesteia s-a organizat„Casa Centrală de Ajutor a Avocaţilor din România”.
 • NB: Casa Centrală de Ajutor a Avocaţilor a înlocuit fosta Casă de Economii;
 • Scopul Casei Centrale de Ajutor a Avocaţilor este acela de a „forma un capital şi din venitul lui şi din contribuţiunile barourilor să ajute în caz de nevoi bine constatate, pe advocaţi, văduvele lor şi copii minori acordându-se în anume condiţiuni ajutoare, iar funcţionarilor barourilor şi ai Uniunii Advocaţilor să li se acorde pensie”.

1931 – 1936 – „Casa Centrală de Pensiuni a Avocaţilor din România” şi Casele de Ajutor locale.

In 1931, a fost adoptata legea pentru organizarea Corpului de Advocaţi :

 • Referitor la Asigurarile sociale s-a prevăzut dreptul avocaţilor, al văduvelor acestora şi copiilor minori la pensie,
 • S-a constituit în acest scop, pe lângă Uniunea Avocaţilor din România, „Casa Centrală de Pensiuni a Avocaţilor din România”.
 • NB: Casa Centrală de Pensiuni a Avocaţilor din România a înlocuit Casa Centrală de Ajutor a Avocaţilor;
 • Au fost prevazute pentru prima data principiile de bază pentru acordarea pensiilor;

În anul 1936 s-a adoptat „Regulamentul de funcţionare a Casei Centrale de Pensiuni şi a Caselor de Ajutor a barourilor”:

 1. A reglementat în mod detaliat modalitatea de constituire a fondurilor Casei Centrale de Pensiuni şi a Caselor de Ajutor locale,
 2. A reglementat categoriile de pensii (varsta,vechime,urmasi) si ajutoare (pentru incapacitate temporara de munca);
 3. A stabilit in mod riguros contributiile

1940 – „Casa Centrală de Asigurări a Avocaţilor” .

Prin Legea nr. 416 din anul 1940 pentru organizarea şi funcţionarea Casei Centrale de Asigurări a Avocaţilor.
Legea a prevăzut, printre altele:

 • modificarea titulaturii Casei Centrale de Pensiuni, aceasta devenind „Casa Centrală de Asigurări a Avocaţilor”,
 • caracterul facultativ al Caselor Locale de Ajutor.

1948 – 1951 – Trecerea Casei Centrale de Asigurări a Avocaţilor şi a Caselor Locale sub îndrumarea şi controlul Ministerului Justiţiei.

 • Prin Legea Nr. 3 din 1948, a fost reorganizata avocatura in Romania
 • In anul 1950 s-a adoptat Decretul Nr. 61,referitor la Asigurarise Sociale ale Avocatilor prin care s-a stabilit trecerea caselor de asigurări şi pensii ale avocaţilor sub îndrumarea şi controlul Ministerului Justiţiei,
 • Prin Decretul nr. 60/1951, republicat în anul 1969 şi anul 1973 s-a adoptat o nouă reglementare privind organizarea Casei de Asigurări a Avocaţilor.
 • NB: Decretul 60/1951 a folosit pentru prima data denumirea actuala a autoritatii centrale „Casa de Asigurari a Avocatilor”

1978 – Decretul 251 privind pensiile si alte drepturi de asigurari sociale ale avocatilor:

 • A constituit pana in anul 2000 legea cadru a asigurarilor sociale ale avocatilor;
 • A regelemntat in mod unitar drepturile de asigurari sociale ale avocatilor;
 • Dreptul la pensie a fost considerat dreptul principal al asigurarilor sociale ;
 • Au fost prevazute indemnizaţiile de maternitate, ajutorul de deces, ajutorul pentru incapacitate temporară de muncă, etc.;
 • Decretul a fost modificat în 1990 şi abrogat în anul 2000 prin Ordonanţa de Urgenţă nr.221.

2000 – 2001 – Reglementarea post-comunistă a asigurărilor sociale ale avocaţilor :

 • Ordonanţă de Urgenţă nr. 221/2000, a fost modificată şi aprobată prin legea 452/2001,

Ordonant a prevăzut, printre altele:

 1. drepturile de asigurări sociale ale avocaţilor se exercită doar în cadrul „sistemului unic, propriu şi autonom de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, gestionat de Casa de Asigurări a Avocaţilor din România”(art. 1);
 2. sistemul prevăzut la art. 1 este organizat şi funcţionează pe baza principiilor „autonomiei, solidarităţii, obligativităţii, contributivităţii, descentralizării şi al repartiţiei…” (art.2);
 3. s-a prevazut obligativitatea înfiinţării de filiale ale Casei, pe lângă fiecare barou, persoane juridice cu buget şi patrimoniu propriu;
 4. au fost prevazute principiile de funcţionare ale Casei de Asigurări a Avocaţilor, instituţie autonomă, de interes public, cu personalitate juridică;
 5. au fost prevazute principalele drepturi de asigurari sociale
 6. Art. 14 a prevazut completarea cadrului legislativ cu reglementarile Statutului şi Regulamentului de funcţionare ale Casei de Asigurări a Avocaţilor.
 • Statutul Casei şi Regulamentul de organizare au completat cadrul legal al asigurarilor sociale ale avocatilor

2016 – Apare Legea 72/2016 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor

Informații despre asigurările sociale ale avocaților din România

icon_pdf Descărcaţi documentul complet