INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR

În atenția tuturor membrilor Casei de Asigurări a Avocaților din Romania,

În data de 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

În vederea implementării Regulamentului în activitatea Casei de Asigurări a Avocaților, urmează să actualizăm politicile de confidențialitate aplicabile utilizatorilor site-ului și să luăm câteva măsuri noi de siguranță ale datelor dvs. cu caracter personal, care sunt prelucrate de către Casa de Asiguări a Avocaţilor, în baza unei obligații legale.

Un prim pas îl reprezintă nevoia de actualizare a datelor dvs, în baza unuia dintre principiile guvernante ale Regulamentului, care se referă la menținerea datelor actualizate. Acest principiu înseamnă, în linii mari, că toate datele dvs. cu caracter personal pe care le deținem trebuie să fie aduse la zi.

Amintim că Casa de Asigurări a Avocaților din Romania funcționează în baza Legii nr.72/2016 și funcționează ca unitate centrala a sistemului de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților. Casa de Asigurări a Avocaţilor asigură la nivel central administrarea fondurilor sistemului propriu de pensii și alte asigurări sociale al avocaților. În îndeplinirea acestui rol, organizează evidența filialelor si a membrilor, activitățile specifice pentru colectarea obligațiilor contributive precum și pentru calculul si plata pensilor membrilor filialelor.

Pentru a ne putea respecta obligația de menținere a datelor actualizate impusă de Regulament, avem nevoie de sprijinul dvs. în calitate de persoană vizată. De altfel și dvs. dețineți dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal, pe care vi-l puteți exercita necondiționat.

În acest sens, pentru respectarea obligațiilor impuse de Regulament, vă rugăm să verificați în permanență actualizările de date de la barourile de care apartineti,  sau să vă prezentați la sediile filialelor.

Mai jos regăsiți câteva informații legate de datele personale pe care le prelucrăm.

Ce date prelucrăm?

 • Datele personale pe care le prelucrăm de la dvs. la momentul depunerii declaraţiei lunare de venit (baza de calcul a contribuţiei ) sunt:
 • numele, prenumele, Cod Numeric personal, venitul brut realizat din profesia de avocat, aferent unei luni, precum şi semnătura.
 • Aceste date le prelucrăm în conformitate cu dispozițiile 19 şi 21 din Legea nr. 72/2016 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor
 • Date cu caracter sensibil, în cazul achitării contribuţiilor prin ordin de plată: contul bancar al plătitorului.
 • Date personale pe care le prelucăm odată cu depunerea cererii de ajutor de deces sunt:

-Nume, prenume, CNP, legitimaţie, adresa de domiciliu, număr de telefon, acte privind efectuarea cheltuielilor de deces, date privind vechimea din avocatură

-date cu caracter sensibil: certificat de deces, document ce atestă gradul de rudenie

 • Datele personale pe care le prelucrăm odată cu depunerea cererii de indemnizaţie, in funcţie de tipul de indemnizaţie solicitat, care poate fi pentru maternitate, de boală, pentru creşterea/îngrijirea copilului, şi indemnizaţia părintelui decedat:

-Nume, prenume, CNP, serie, număr, domiciliul solicitantului, numărul de telefon, încasările din onorariile din profesie respectiv din onorariile din oficiu.

-datele provenind din actele depuse în funcție de specificul indemnizației:

 • act medical pentru indemnizația de sarcină, certificat de naștere pentru indemnizația de lăuzie,
 • act medical pentru indemnizația aferentă concediului medical,
 • acte medicale şi de stare civilă pentru indemnizația pentru creșterea / îngrijirea copilului bolnav,
 • acte de stare civilă şi certificat de deces pentru indemnizația solicitată de părintele avocatului.
 • Date personale pe care le prelucrăm în vederea ţinerii registrului contribuabilului

-datele de identificare ale contribuabilului, datele privind contribuţiile, alte informaţii necesare administrării creanţelor contributive

-Aceste date le prelucrăm în conformitate cu dispoziţiile art. 50 din Hotărârea U.N.B.R. nr. 209 din /18.02.2017 privind Regulamentul creanţelor contributive,

 • Date personale pe care le prelucrăm odată cu emiterea deciziei de tip decizie referitor la contribuţii,

-datele de identificare a contribuabilului și, dacă este cazul, datele de identificare a persoanei împuternicite de contribuabil;

-Aceste date le prelucrăm în conformitate cu dispoziţiile art. 29 din Hotărârea U.N.B.R. nr. 209 din /18.02.2017 privind Regulamentul creanţelor contributive

Cum prelucrăm datele dvs.?

Prelucrăm datele dvs. personale doar pentru scopuri legitime, în vederea asigurării instrumentelor necesare exercitării profesiei de avocat, într-una din formele de organizare ale profesiei prevăzute în conformitate cu dispozițiile Legii 51/1995 și Legii nr.72/2016. De asemenea, prelucrăm datele dvs.cu caracter personal,  cu scopul de a ne respecta obligațiile legale instituite în sarcina Casei de Asigurări a Avocaților din Romania. privind evidența membrilor, activitățile specifice pentru colectarea obligațiilor contributive precum și pentru plata prestațiilor de asigurări sociale pentru membrii filialei. În anumite situații, prelucrăm datele dvs. cu caracter personal întrucât avem un interes legitim care prevalează de cel privat sau, după caz, consimțământul dvs. daca v-ați manifestat opțiunea in acest sens.

Comunicăm datele dvs. cu caracter personal altor destinatari?

Da, datele dumneavoastră sunt comunicate în funcţie de obligaţiile legale avute următoarelor instituţii: U.N.B.R, filialelor si barourilor locale, altor autorități ale statului la cerere.

Care sunt drepturile dvs. și cum pot fi exercitate?

Dreptul la informare – puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dvs. personale;

Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;

Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – puteți obtine ștergerea datelor, in cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;

Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării in cazul in care contestați exactitatea datelor, precum si în alte cazuri prevazute de lege;

Dreptul de opoziție – vă puteți opune în special, prelucrărilor de date care se întemeiaza pe interesul nostru legitim;

Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator

Dreptul de a depune plângere – puteți depune plângere fată de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Dreptul de retragere a consimțământului – in cazurile in care prelucrarea se intemeiază pe consimțământul dvs., vi puteți retrage oricând. Retragerea consimțămânțului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând  in continuare valabilă;

Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente deciziilor automate: puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare sau vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la acest tip de prelucrare

Vă puteți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte ușor, prin simpla transmitere a unei solicitări la sediul nostru din Bucuresti, str. Doctor Dumitru Râureanu nr.3, etaj 3, Sector 5, Jud.Bucuresti.

Nu în ultimul rând, trebuie să stiți că informațiile complete și permanent actualizate privind prelucrarea datelor personale le vei putea găsi începând cu 25 mai pe site-ul nostru, la adresa www.caav.ro precum și la sediul Casei de Asigurări a Avocaților din Romania. De asemenea, ne puteți contacta oricând si cere mai multe detalii la numerele de contact menționate la secțiunea de Contact, din prezentul site.

Vă informăm de asemenea că aveţi obligaţia de a utiliza propria adresă de e-mail astfel cum aceasta apare în evidenţele barourilor pentru a trimite orice comunicări Casei de Asigurări a Avocaților din RomaniaComunicările parvenite de la o adresă de e-mail care nu e înregistrată sau e alocată altui titular nu vor fi avute în vedere, acestea urmând a fi şterse.

Totodată, aveţi obligaţia de a identifica adresa de e-mail validă aferentă conţinutului comunicării dumneavoastră.

Vă informăm că adresa de e-mail a  Casei de Asigurări a Avocaților din Romania ce poate fi utilizată în comunicări oficiale este office@caav.roVă rugăm să utilizați acestă adresă strict pentru corespondența adresată Casei de Asigurări a Avocaților, conform scopurilor și obligațiilor legale ce îi revin.

Pentru comunicări privind problematica referită de Regulamentul (UE) 679/2016/ (GDPR), respectiv actualizări de date, solicitări privind exercitarea drepturilor ce vă revin, puteți utiliza adresa de email office@caav.roVă rugăm să utilizați această adresă strict pentru acest scop.

CASA DE ASIGURĂRI A AVOCAȚILOR DIN ROMANIA

Prin Președinte,

Avocat Doctor Petroșel Florin